Team

Ashutosh Shandilya

CEO

Pankaj Lal Gupta

UI/UX Designer

Simerjit Kaur

Software Developer

Sunny Sharma

Web Designer